OSTROPA 2013
18. - 28. 4. 2013, Jihlava
Jihlava
Deutsch
deutsch


Úvodní stránka

Výstavní propozice

Výsledky výstavy

Pro vystavovatele

Místo konání
a otevírací doba

Doprovodné akce

Historie výstav
OSTROPA

Materiály vydané
k výstavě

Organizační výbor

Možnost ubytování

Kontaktylogo

www.ostropa.cz

Výstavní propozice národní výstavy poštovních známek
„OSTROPA 2013“

konané ve dnech 18. - 28. 4. 2013 v Jihlavě


K dispozici jsou pro tisk ve formátu pdf.

1. Cíle výstavy

Výstava OSTROPA 2013 je soutěžní specializovanou výstavou poštovních známek v kategorii národní. Cílem výstavy je propagovat filatelii a podpořit prohloubení vzájemné spolupráce českých a německých filatelistů. Výstava se bude konat ve dnech, kdy si připomeneme 90.výročí založení Klubu českých filatelistů v Jihlavě, a v roce 20. výročí České republiky a 20. výročí vydání první české poštovní známky.

2. Pořadatelé výstavy

Pořadateli výstavy jsou Svaz českých filatelistů (SČF) a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě (OGV) za spoluúčasti Svazu německých filatelistů (BDPh). Organizačně výstavu zajišťuje SČF - Klub filatelistů 06-40 Jihlava za podpory hejtmanství Kraje Vysočina. Výstavu po dobu její přípravy a konání zastupuje organizační výbor (dále jen OV), který má rozhodovací pravomoc.

3. Místo a datum konání

Výstava se bude konat v prostorách Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, v domech Komenského 1333/10 a Masarykovo náměstí 24, Jihlava ve dnech 18. až 28. 4. 2013. Slavnostní zahájení bude dne 18. 4. 2013. Otevírací doba výstavy je od 9 do 17 hod., v neděli 28. 4. pouze od 9 do 12 hod.

4. Organizační zásady a způsob hodnocení exponátů

Soutěžní výstava poštovních známek OSTROPA 2013 se řídí těmito výstavními propozicemi, a při hodnocení exponátů se řídí platnými oborovými řády FIP. V případě velkého zájmu vystavovatelů převyšující prostorové možnosti výstavy nebudou některé exponáty vystaveny a budou hodnoceny tzv. „v trezoru“. Vystavovatel může uvést, že nemá zájem o účast na výstavě v případě, že by byl exponát hodnocen „v trezoru“. Vzhledem k omezené kapacitě bude proveden výběr respektující zastoupení všech výstavních tříd. Rozhodnutí o výběru exponátů pro vystavení je v kompetenci OV a jeho rozhodnutí je konečné.

Způsob hodnocení exponátů je již ověřeným experimentem, spočívajícím ve využití moderních prostředků a využití virtuální filatelistické výstavy Exponet. Podmínkou přijetí exponátu na výstavu je předání naskenovaného exponátu v předstihu, a to buď elektronicky (e-mailem), nebo na CD/DVD. Vystavovatel dodá naskenované podklady (viz instrukce na www.exponet.info) v termínu do 31. 12. 2012. Naskenované exponáty budou umístěny v samostatné výstavní sekci výstavy Exponet, která nebude přístupná veřejnosti, pouze členům jury pomocí přiděleného osobního hesla. Členové výstavní jury provedou hodnocení exponátů s předstihem. Na výstavě jury ověří, zda exponát skutečně existuje a fyzicky zkontroluje eventuální sporné záležitosti. Jury tak přijede na výstavu již s připraveným hodnocením, které bude poté projednáním v týmu upřesněno či potvrzeno. Vystavovatel se rozhodne, a v přihlášce uvede, zda udělí souhlas se zveřejněním svého exponátu na výstavě Exponet a to v termínu po skončení výstavy. Nebude-li si přát zveřejnění, bude zajištěno vymazání tohoto exponátu. Tento způsob hodnocení dosud není zakotven v platném Výstavním řádu vzhledem k okolnosti, že dosavadní Výstavní řád platný od 1. 5. 2005 nemohl tuto možnost předvídat.

5. Výstavní třídy

Soutěžní výstavní třídy:

N.1 tradiční filatelie
N.2 poštovní historie
N.3 celin
N.4 tématické filatelie
N.5 mládeže
N.6 jednorámových exponátů
N.7 filatelistické literatury


Nesoutěžní výstavní třídy:

A.1 pozvané exponáty

6. Podmínky účasti

Účast vystavovatelů je možná na základě zaslání přihlášky OV do 30. 9. 2012 společně s kopií plánu exponátu. O přijetí či nepřijetí exponátů rozhodne OV do 31. 10. 2012 a vyrozumí o tom vystavovatele do 30 dnů. Na výstavu mohou být přijaty exponáty, které na předchozí regionální výstavě získaly nejméně pozlacenou medaili (70 bodů). V soutěžních třídách může jeden vystavovatel přihlásit maximálně dva exponáty, nerozhodne-li OV jinak. Kvalifikací pro mládež na tuto výstavu je nejméně velká stříbrná medaile (65 bodů) z předchozí regionální výstavy nebo pozlacená medaile (65 bodů) z předchozí premiérové výstavy. Ve třídě N.7 (filatelistické literatury) se předchozí kvalifikace nevyžaduje.

Každý vystavovatel v soutěžních třídách N.1 až N.4 bude mít pro svůj exponát přiděleno 5 výstavních ploch. Ve třídě mládeže N.5 bude přidělen počet výstavních ploch v souladu s rozdělením na věkové kategorie podle Výstavního řádu SČF.

Výstavní plocha má kapacitu 16 standardních albových listů (26,5 x 28,5 cm) nebo listů formátu A4, uspořádaných ve čtyřech řadách po čtyřech listech. Jednotlivé listy musí být vloženy do průhledných ochranných obalů a vzadu opatřeny číslem listu a jménem vystavovatele.

Exponáty vystavené ve třídě N.7 (filatelistické literatury) se vyžadují ve dvou exemplářích, které po skončení výstavy zůstanou k dispozici OV, exponáty pro tuto třídu musí být předány OV v termínu do 31. 1. 2013.

7. Výstavní poplatky

Vystavovatel je povinen nejpozději do 31. 12. 2012 uhradit výstavní poplatek na určený účet organizačního výboru za podmínek stanovených SČF. Výše výstavního poplatku činí za jednu výstavní plochu (t.j.16 listů) 300 Kč. V případě, že exponát bude hodnocen v trezoru, výstavní poplatek bude snížen na 200 Kč. Rozdíl bude vrácen vystavovateli do 30 dnů po skončení výstavy. Za jeden vystavený titul ve třídě filatelistické literatury činí poplatek 300 Kč. Nebude-li poplatek ve stanovené době zaplacen, ztrácí vystavovatel právo na vystavení exponátu. Vystavovatelé ve třídě mládeže jsou od výstavních poplatků osvobozeni.

8. Výstavní odměny

Vystavené exponáty v soutěžních třídách posuzuje výstavní jury jmenovaná výkonným výborem SČF složená z akreditovaných jurymenů SČF a BDPh. Hodnocení exponátů bude provedeno podle směrnic SČF.

Vystavovatelé budou oceněni podle získaného bodového ohodnocení jury jednotnou výstavní medailí a diplomem dle výstavního řádu SČF. Ve třídě N.6 (jednorámových exponátů) budou vystavovatelé oceněni pouze diplomem. Hodnota získané medaile bude uvedena na diplomu. Jury vybere exponát s mimořádnou hodnotou či mimořádně zajímavým zpracováním pro ocenění velkou cenou výstavy. Jury může udělit kromě diplomů, medailí a cen i blahopřání jury za mimořádně zajímavé zpracování a hodnotu exponátu, případně vybrat a ocenit nejlepší exponát v jednotlivé výstavní třídě.

9. Manipulace s exponáty

Přijaté exponáty vystavovatelé předají osobně ve výstavních prostorách dle předchozí domluvy dne 15. nebo 16. 4. 2013 v době od 9 do 17 hodin. Vystavovatelé mohou rovněž exponáty odeslat poštou dle instrukcí OV s předstihem tak, aby byly k dispozici OV v termínu do 15. 4. 2013.

Současně s exponátem (s výjimkou exponátů filatelistické literatury) je vystavovatel povinen předat i průkaz exponátu. Exponáty, jejichž průkazy nebudou předloženy jury do zahájení výstavy, nebudou hodnoceny. Vystavení duplikátu průkazu exponátů řeší vystavovatel s tajemníkem SČF v dostatečném předstihu.

Předávané exponáty OV budou uspořádány tak, aby byly listy za sebou v aritmetické řadě a odděleny po 16 albových listech (po 1 ploše). Na oddělovací záložce bude vyznačeno řazení jednotlivých listů na výstavním rámu (vodorovné a svislé řazení).

Po ukončení výstavy dne 28. a 29. 4. 2013 budou exponáty připraveny a vydány vystavovatelům. Předávány budou dle harmonogramu stanoveného OV, nejdříve od 14 hodin. Nevyzvednuté exponáty budou odeslány poštou do 10 dnů v cenném balíku. V případě odesílání exponátu poštou je vystavovatel v souladu s Výstavním řádem SČF povinen uhradit OV náklady na odeslání exponátu ve výši poštovného.

10. Dodatečné ustanovení

Od okamžiku převzetí exponátu pověřeným členem OV do okamžiku jeho předání vystavovateli nebo k přepravě poštou zajistí OV příslušná bezpečnostní opatření (střežení exponátů bezpečnostní a pořadatelskou službou apod.). Při splnění těchto povinností OV výstavy, SČF, členové jury, členové OV ani jejich spolupracovníci nezodpovídají za škody, ztráty a další újmy na exponátech či jiném majetku vztahujícím se k výstavě. Pokud by takový případ nastal, bude řešen podle platných zákonů ČR.

OV si vyhrazuje právo provést úpravy v těchto výstavních propozicích po předchozím projednání s předsedou SČF.

Přihláška a bližší informace o výstavě budou zveřejňovány na internetových stránkách výstavy (www.ostropa.cz) a stránkách SČF.

11. Adresa organizačního výboru

Pro případné dotazy můžete kontaktovat:

Jan Horský
Vančurova 7
586 01 Jihlava

tel.: 724 149 304
e-mail: hasici.horsky@centrum.cz

Martin Tůma
Malátova 4
586 01 Jihlava

tel.: 723 014 208
e-mail: martin.tuma.jihlava@centrum.cz

Gestor SČF

Michal Musil
Nad Kelerkou 829/8a
190 00 Praha 9

tel.: 608 372 614
e-mail: michal.musil83@centrum.cz

12. Schvalovací doložka

Propozice byly schváleny na jednání OV dne 5. 2. 2012 a výkonným výborem SČF dne 11. 2. 2012.